Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

2017-12-28 10:06:08来源:http://sudasuta.com/chatchawan-rodklongtan.html作者:橘子 酱大人人点击

分享

泰国艺术家Chatchawan Rodklongtan 带来的一组关于禅意的画作。

我们生命的旅程。一路寻找真正的幸福。生命的光明找到每个人的方式。通过许多痛苦,我是一样的。但是,从法庭仪式,它使。我觉得和平与和平。事实是这样的。发生的任何事情都是正常的。它位于并将像往常一样下降。当我们不坚持自然的变化。从无知逐渐将知识从黑暗带到光明。就像智慧的蜡烛一样。带来和平的最亮。

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

Chatchawan Rodklongtan 绘画艺术欣赏

0

相关文章

    无相关信息

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台