ubuntu运行命令tee显示和保存为log

2017-01-12 19:09:06来源:CSDN作者:u014381600人点击

一般有三种需求:
假如我要执行一个py文件

python class.py

1:将命令输出结果保存到文件log.log

python class.py |tee log.log

结果就是:屏幕输出和直接执行python class.py输出一样,但是输出同样被保存到了log.log文件中

2:将命令正确执行和错误的输出结果都保存到文件log.log

python class.py   2>&1 | tee  log.log

3:只需要保存到log.log文件中,标注输出不输出内容:

python class.py   2>&1 | tee  >log.log

或者

python class.py   | tee  >log.log

二者区别同上

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台