dajngo之中间件总结

2018-02-22 20:09:00来源:cnblogs.com作者:孟庆健人点击

分享

一、中间件:
    a.中间件是什么?
       - 中间件是一个类
    b. 返回值注意
       -(1)无返回值:继续执行后续函数中间件和视图函数
       -(2)有返回值:执行自己的的process_response和上面的response
    c. 做过什么:
       - 用户登录
       - 日志记录
       - csrf
       - session
       - 权限管理***
    d. 中间件和装饰器的区别:
        中间件用于批量操作,装饰器用于单个

最新文章

123

最新摄影

闪念基因

微信扫一扫

第七城市微信公众平台