WPF 微信 MVVM 【续】修复部分用户无法获取列表

2016-12-29 11:08:00来源:cnblogs.com作者:眾尋人点击

看过我WPF 微信 MVVM这篇文章的朋友,应该知道我里面提到了我有一个小号是无法获取列表的,始终也没找到原因。

前两天经过GitHub上h4dex大神的指导,知道了原因,是因为微信在登录以后,web微信采取了不同的域名来兼容各种用户。

下面是大神提供的js代码和C#代码

function (){  var e = location.host,  t = 'weixin.qq.com',  o = 'file.wx.qq.com',  n = 'webpush.weixin.qq.com';  e.indexOf('wx2.qq.com') > - 1 ? (t = 'weixin.qq.com', o = 'file2.wx.qq.com', n = 'webpush2.weixin.qq.com')   : e.indexOf('qq.com') > - 1 ? (t = 'weixin.qq.com', o = 'file.wx.qq.com', n = 'webpush.weixin.qq.com')   : e.indexOf('web1.wechat.com') > - 1 ? (t = 'wechat.com', o = 'file1.wechat.com', n = 'webpush1.wechat.com')   : e.indexOf('web2.wechat.com') > - 1 ? (t = 'wechat.com', o = 'file2.wechat.com', n = 'webpush2.wechat.com')   : e.indexOf('wechat.com') > - 1 ? (t = 'wechat.com', o = 'file.wechat.com', n = 'webpush.wechat.com')   : e.indexOf('web1.wechatapp.com') > - 1 ? (t = 'wechatapp.com', o = 'file1.wechatapp.com', n = 'webpush1.wechatapp.com')  : (t = 'wechatapp.com', o = 'file.wechatapp.com', n = 'webpush.wechatapp.com');}
js
public object LoginCheck(){  if(this.string_0 != null)  {    string[] strArray = new string[6];    strArray[0] = this.string_7;    strArray[1] = this.string_0;    strArray[2] = "&tip=0&r=";    TimeSpan span = (TimeSpan)(DateTime.Now.ToUniversalTime() - new DateTime(0x7b2, 1, 1));    long totalMilliseconds = (long) span.TotalMilliseconds;    strArray[3] = totalMilliseconds.ToString();    strArray[4] = "&_=";    span = (TimeSpan)(DateTime.Now.ToUniversalTime() - new DateTime(0x7b2, 1, 1));    strArray[5] = ((long) span.TotalMilliseconds).ToString();    byte[] bytes = this.httpService_0.SendGetRequest(string.Concat(strArray));    string str2 = Encoding.UTF8.GetString(bytes);    if(str2.Contains("=201"))    {      string s = str2.Split(new string[] { "'" }, StringSplitOptions.None)[1].Split(new char[] { ',' })[1];      byte[] buffer = Convert.FromBase64String(s);      MemoryStream stream = new MemoryStream(buffer, 0, buffer.Length);      stream.Write(buffer, 0, buffer.Length);      return Image.FromStream(stream);    }    if(str2.Contains("=200"))    {      string str3 = str2.Split(new string[] { "/"" }, StringSplitOptions.None)[1];      string domain = CheckData.Getdomain(str3);      if(domain.IndexOf("wx2.qq.com") > -1)      {        this.string_1 = "https://wx2.qq.com/";        this.string_2 = "https://wx2.qq.com";        this.string_4 = "https://file2.wx.qq.com";        this.string_3 = "https://webpush2.weixin.qq.com";        return str3;      }      if(domain.IndexOf("qq.com") > -1)      {        this.string_2 = "https://wx.qq.com";        this.string_4 = "https://file.wx.qq.com";        this.string_3 = "https://webpush.weixin.qq.com";        return str3;      }      if(domain.IndexOf("web1.wechat.com") > -1)      {        this.string_2 = "https://web.wechat.com";        this.string_4 = "https://file1.wechat.com";        this.string_3 = "https://webpush1.wechat.com";        return str3;      }      if(domain.IndexOf("web2.wechat.com") > -1)      {        this.string_2 = "https://web.wechat.com";        this.string_4 = "https://file2.wechat.com";        this.string_3 = "https://webpush2.wechat.com";        return str3;      }      if(domain.IndexOf("wechat.com") > -1)      {        this.string_2 = "https://web.wechat.com";        this.string_4 = "https://file.wechat.com";        this.string_3 = "https://webpush.wechat.com";        return str3;      }      if(domain.IndexOf("web1.wechatapp.com") > -1)      {        this.string_2 = "https://web.wechatapp.com";        this.string_4 = "https://file1.wechatapp.com";        this.string_3 = "https://webpush1.wechatapp.com";        return str3;      }      this.string_2 = "https://web.wechatapp.com";      this.string_4 = "https://file.wechatapp.com";      this.string_3 = "https://webpush.wechatapp.com";      return str3;    }  }  return null;}
C#

根据其方法,我进行了修改,可以实现登录以后的后续操作了。

如图,就是小号登录以后,可以获取列表了

修改后的代码已上传GitHub

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台