ASP和javaScript中的字母大小写转换函数代码

2015-08-12 16:01:21来源:作者:人点击

   ASP中的字母大小写转换代码,同时也给出了javascript中的代码,二者大家可参考比较,下面先来看ASP中的,脚本引擎基于VBScript:

  VBScript代码:

  str = "abcdE"

  str = UCASE(str) '大写

  str = LCASE(str) '小写

  JavaScript中的字母大小写转换,同样简单:

  str = "abcdE";str = str.toUpperCase();//大写str = str.toLowerCase();//小写

微信扫一扫

第七城市微信公众平台