ASP中SQL语句调用问题-首页如何调用推荐产品

2015-08-12 16:01:24来源:作者:人点击

     如题!想要在网站首页调用推荐产品功能,而不是按产品ID排序调用,当前为由低到高调用,想改成调用推荐的产品,代码如下

     <tr>     <td height="30" background="images/l2.gif"><div class="dd1">产品中心<span class="yf">PRODUCT CENTER</span><span class="more">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="images/mor.gif" width="7" height="7" />&nbsp;<a href="products.asp" class="ma">更多…</a></span></div></td>     </tr>     <tr>     <td height="235" valign="top" background="images/l2.gif">     <%     set rp=server.CreateObject("adodb.recordset")     sql="select top 4 title,id,img  from products order by id desc "     rp.open sql,conn,1,1     if rp.eof and rp.bof then     response.Write("")     else     do while not rp.eof     %>     <div class="pro"> <a href="show.asp?id=<%=rp("id")%>"><img src="<%=rp("img")%>" alt="<%=rp("title")%>" width="108" height="83" border="0" /></a>     <a href="show.asp?id=<%=rp("id")%>"><%=rp("title")%></a></div>     <%     rp.movenext     loop     end if     rp.close     set rp=nothing     %>     </td>     </tr>  解决:     首先,看你的后台发布产品处是否有“推荐”设置。     如果没有则需要修改数据库,其中增加一个“推荐”字段,如istop(比如用数据类型,默认值0)     产品管理处设置推荐,只需修改istop的值即可,如rs("istop")=1(不为0表示为推荐产品)     然后在前台如此修改     sql="select top 4 title,id,istop,img  from products order by istop desc,id desc "     之所以用order by而不是where子句,是当推荐产品内容不足4条时也能正常显示

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台