HDU 4825-Xor Sum-字典树-[解题报告]HOJ

2016-03-14 15:06:40来源:[db:出处]作者:[db:作者]人点击

Xor Sum

问题描述 :

Zeus 和 Prometheus 做了一个游戏,Prometheus 给 Zeus 一个集合,集合中包含了N个正整数,随后 Prometheus 将向 Zeus 发起M次询问,每次询问中包含一个正整数 S ,之后 Zeus 需要在集合当中找出一个正整数 K ,使得 K 与 S 的异或结果最大。Prometheus 为了让 Zeus 看到人类的伟大,随即同意 Zeus 可以向人类求助。你能证明人类的智慧么?

输入:

输入包含若干组测试数据,每组测试数据包含若干行。输入的第一行是一个整数T(T < 10),表示共有T组数据。每组数据的第一行输入两个正整数N,M(<1=N,M<=100000),接下来一行,包含N个正整数,代表 Zeus 的获得的集合,之后M行,每行一个正整数S,代表 Prometheus 询问的正整数。所有正整数均不超过2^32。

输出:

输入包含若干组测试数据,每组测试数据包含若干行。输入的第一行是一个整数T(T < 10),表示共有T组数据。每组数据的第一行输入两个正整数N,M(<1=N,M<=100000),接下来一行,包含N个正整数,代表 Zeus 的获得的集合,之后M行,每行一个正整数S,代表 Prometheus 询问的正整数。所有正整数均不超过2^32。

样例输入:

23 23 4 5154 14 6 5 63

样例输出:

Case #1:43Case #2:4

题目链接:hdu 4825 Xor Sum

题目大意:中文题。

解题思路:将给定得数按照二进制建成一颗字典树,每一层分别对应的各个位数上的01状态。然后每一次查询,如果对应位置为0,则要往1的方向走,如果是1,则要往0的方向走。但是要注意,走的前提是对应分支是存在的。

#include #include #include using namespace std;//typedef __int64 ll;typedef long long ll;const int M = 55;const int N = M*1e5;struct Node { ll val; int l; int r; void clear() { l = r = -1; }}node[N];int p;ll a, t[M];void insert (int& root, int d, ll u) { if (root == -1) { root = p++; node[root].clear(); } if (d == -1) { node[root].val = u; return; } if (u & t[d]) insert(node[root].r, d - 1, u); else insert(node[root].l, d - 1, u);}void query(int root, int d, ll u) { if (d == -1) { printf("%lld/n", node[root].val); return; } if (((u & t[d]) && node[root].l != -1) || node[root].r == -1) query(node[root].l, d - 1, u); else query(node[root].r, d - 1, u);}int main () { int cas, n, m; scanf("%d", &cas); t[0] = 1; for (int i = 1; i < 55; i++) t[i] = t[i-1] * 2; for (int i = 1; i <= cas; i++) { p = 0; int root = -1; scanf("%d%d", &n, &m); for (int j = 0; j < n; j++) { scanf("%lld", &a); insert(root, 50, a); } printf("Case #%d:/n", i); for (int j = 0; j < m; j++) { scanf("%lld", &a); query(root, 50, a); } } return 0;}

参考:http://blog.csdn.net/keshuai19940722/article/details/26517269

微信扫一扫

第七城市微信公众平台