stm32f10x单片机进阶--spi使用

2018-02-05 11:31:40来源:cnblogs.com作者:火炎_焱燚人点击

分享

  使用SPI与外部flash(MX25L6406EM21)IC通信

 • 连接方式

                  

         

                  如上图所示,MCU通过SPI2与外部flash芯片进行相连接。

 • MCU spi2初始化

                

  定义SPI2 中所使用的SPI 端口号

                          

               spi2中 通信功能初始化

读数据与写数据

 •   指令说明

       查看flash芯片的datasheet,mx25芯片支持按照页来写,按照扇区来擦除。page_program 为 0x02    ,sector_erase为0x20。并且在向每个页中写数据前,必须先保证此页所在的扇区已经进行擦除操作。并且每一页最大写256byte ,一个扇区的大小为4Kbyte

 • 写数据,按照页来写数据(写一页数据)

依据芯片写指令 0x06

void spi_flash_write_page(uint8_t* pBuffer,uint32_t write_address,uint16_t num_byte_to_write) //向页中写入数据,其中write_address必须为256的整数据部,即一页的开始位置,{  uint16_t i=0;  //  debug_out("SpiPage:0x%08x Len:%d/r/n", write_address, num_byte_to_write);    spi_flash_wait_busy();  //忙等待  spi_flash_write_enable();  spi_flash_wait_busy();    spi2_cs_low();  spi2_read_write_byte(MX25_PAGE_PROGRAM);  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((write_address) >> 16 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((write_address) >> 8 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( (write_address)&0xff ) );    for(i=0;i<num_byte_to_write;i++)  {    spi2_read_write_byte(pBuffer[i]);  }  spi2_cs_high();  spi_flash_wait_busy();      }
 • 擦除扇区
void spi_flash_erase_sector(uint32_t addr)  //addr地起为4K的倍数,清除一个扇区{  spi_flash_wait_busy();  spi_flash_write_enable();  spi_flash_wait_busy();    //½øÐвÁ³ý²Ù×÷  spi2_cs_low();  spi2_read_write_byte(MX25_SECTOR_ERASE);  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((addr) >> 16 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((addr) >> 8 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( (addr)&0xff ) );  spi2_cs_high();  spi_flash_wait_busy();}
 • 在指定地址处开始写入指定长度的数据

从指定地址,写入指定长度数据。也是从一个扇区的开始处进行写,计算出一共需要写入多少页,同时如果为一个扇区的开始处,记得需要进行扇区擦除操作。

void spi_flash_write(uint8_t* pBuffer,uint32_t address,uint16_t buffer_len) {  uint16_t pageCount = 0;  uint16_t pageIndex = 0;  uint16_t length = 0;  uint16_t i=0;  pageCount = buffer_len / SPI_FLASH_PAGE_SIZE;  if( ( buffer_len % SPI_FLASH_PAGE_SIZE ) != 0 )  {    pageCount += 1;  }  while( pageIndex < pageCount )  {    length = buffer_len - ( pageIndex * SPI_FLASH_PAGE_SIZE ) ;    length = length > SPI_FLASH_PAGE_SIZE ? SPI_FLASH_PAGE_SIZE : length;    if( ( ( address + pageIndex * SPI_FLASH_PAGE_SIZE ) % SPI_FLASH_SECTOR_SIZE ) == 0 )    {      spi_flash_erase_sector( address + pageIndex * SPI_FLASH_PAGE_SIZE );    }    spi_flash_write_page(pBuffer + pageIndex * SPI_FLASH_PAGE_SIZE, address + pageIndex * SPI_FLASH_PAGE_SIZE, length );    pageIndex ++;  }}
 • 读数据

读数据相对于写数据来说,显得比较简单的多,从指定地址开始读,读取指定的长度

void spi_flash_read(uint8_t* pBuffer,uint32_t read_address,uint16_t num_byte_to_read) {  uint16_t i=0;  spi_flash_wait_busy();    spi2_cs_low();    spi2_read_write_byte(MX25_READ_DATA);  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((read_address) >> 16 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( ((read_address) >> 8 )&0xFF) );  spi2_read_write_byte((uint8_t) ( (read_address)&0xff ) );    for(i=0;i<num_byte_to_read;i++)  {    pBuffer[i]=spi2_read_write_byte(0xFF);  }    spi2_cs_high();  }

至此整个驱动编写完成。

微信扫一扫

第七城市微信公众平台