PATA 1036. Boys vs Girls (25)

2018-02-14 11:36:44来源:cnblogs.com作者:zengq人点击

分享
第七城市

https://www.patest.cn/contests/pat-a-practise/1036

#include <bits/stdc++.h>using namespace std;int main(){  int n,i,gra,boyc = 0,girlc = 0,boymin = 101,girlmax = -1;//n,输入成绩,男生计数,女生计数,男最低分,女最高分  char nam[15],gend,id[15]; //输入信息  char name_m[15],id_m[15],name_f[15],id_f[15];//保存最低分男的个人信息,最高分女的个人信息  scanf("%d",&n);  for(i = 0;i < n; i++)  {    scanf("%s %c %s %d",nam,&gend,id,&gra);    if(gend == 'M')  {      boyc++;      if(gra < boymin){        boymin = gra;        strcpy(name_m,nam);        strcpy(id_m,id);      }          }    else {      girlc++;      if(gra > girlmax){        girlmax = gra;        strcpy(name_f,nam);        strcpy(id_f,id);      }    }  }  if(girlc == 0){    printf("Absent/n");  }  else{    printf("%s %s/n",name_f,id_f);  }  if(boyc == 0){    printf("Absent/n");  }  else{    printf("%s %s/n",name_m,id_m);  }  if(girlc == 0||boyc == 0){    printf("NA");  }  else{    printf("%d",girlmax-boymin);  }  return 0;}
第七城市

最新文章

123

最新摄影

闪念基因

微信扫一扫

第七城市微信公众平台