java基础 静态 static 问在多态中,子类静态方法覆盖父类静态方法时,父类引用调用的是哪个方法?

2018-02-09 19:23:42来源:cnblogs.com作者:Advancing-Swift人点击

分享

多态

package com.swift.jiekou;public class Jicheng_Tuotai_jingtai_diaoyong {    public static void main(String[] args) {    Fu f=new Zi();    f.show();  }}class Fu{    static int x=1;  public static void show() {    System.out.println("父类的方法"+x);  }}class Zi extends Fu{    static int x=2;  public static void show() {    System.out.println("子类的方法"+x);  }}

微信扫一扫

第七城市微信公众平台