Oracle ASM Alias Directory

2017-01-04 10:31:49来源:作者:Java & Oracle人点击

Alias Directory

别名目录的ASM文件号为6,它对磁盘组中的所有文件提供了一种层次结构的命名系统。对每个文件创建的系统文件名是基于文件类型,数据库实例与类型特定信息,比如表空间名。当文件创建时如果指定了完整路径名将会生成用户别名。Alias Directory包含所有别名元数据以及每种系统别名,系统目录,用户目录与用户别名。通过别名号进行索引。

别名目录条目包含以下信息:

.Alias name(or directory name)

.Alias incarnation number

.File number

.File incarnation number

.Parent directory

.System flag

Alias Directory在每个磁盘组中的文件号为6(F6)。Alias incarnation number,很像file incarnation number,被用来区分可能重复使用相同别名号的别名或目录。system flag被设置给系统创建的别名与目录,但不对用户创建的别名或目录进行设置。

可以通过查询v$asm_alias视图来获得ASM别名信息。

SQL> select * from v$asm_alias where group_number=3 and file_number<>4294967295;NAME GROUP_NUMBER FILE_NUMBER FILE_INCARNATION ALIAS_INDEX ALIAS_INCARNATION PARENT_INDEX REFERENCE_INDEX ALIAS_DIRECTORY SYSTEM_CREATED---------------------------------------- ------------ ----------- ---------------- ----------- ----------------- ------------ --------------- -------------------- --------------------SYSAUX.258.930413055 3 258 930413055 106 1 50331754 67108863 N YSYSTEM.259.930413057 3 259 930413057 107 1 50331754 67108863 N YEXAMPLE.260.930413057 3 260 930413057 108 1 50331754 67108863 N YUNDOTBS2.261.930413057 3 261 930413057 109 1 50331754 67108863 N YUNDOTBS1.262.930413057 3 262 930413057 110 1 50331754 67108863 N YUSERS.263.930413057 3 263 930413057 111 1 50331754 67108863 N YFILE_TRANSFER.270.930515465 3 270 930515465 112 1 50331754 67108863 N Ytest01.dbf 3 270 930515465 113 1 50331754 67108863 N NCS.271.931880499 3 271 931880499 114 5 50331754 67108863 N YCS_STRIPE_COARSE.272.931882089 3 272 931882089 115 3 50331754 67108863 N YNOT_IMPORTANT.273.931882831 3 273 931882831 116 1 50331754 67108863 N Ycurrent.257.930412709 3 257 930412709 159 3 50331807 67108863 N Ygroup_1.264.930413221 3 264 930413221 265 1 50331913 67108863 N Ygroup_2.265.930413225 3 265 930413225 266 1 50331913 67108863 N Ygroup_3.266.930413227 3 266 930413227 267 1 50331913 67108863 N Ygroup_4.267.930413231 3 267 930413231 268 1 50331913 67108863 N YTEMP.268.930413239 3 268 930413239 318 1 50331966 67108863 N Yspfilejyrac.ora 3 256 930411925 60 1 50331701 67108863 N NFILE_TRANSFER_0_0.269.930515105 3 269 930515105 583 3 50332231 67108863 N YSPFILE.256.930411925 3 256 930411925 530 1 50332178 67108863 N Ytts.dmp 3 269 930515105 2 3 50331648 67108863 N N21 rows selected.

下面查询的输出将包含目录列表,接下来文件的完整路径名列表。并且假设所有文件是使用ASM文件命名规则所创建,在特定情况下,将假设在别名中(full_path列)将会存在指定的数据库名。查询中的full_path变量引用别名。DIR列指示目录,SYS列指示是否由系统创建。

SQL> col full_path format a64SQL> col dir format a3SQL> col sys format a3SQL> set pagesize 1000SQL> set linesize 200SQL> select concat ('+'|| gname, sys_connect_by_path (aname,'/')) full_path, dir, sys 2 from ( 3 select g.name gname, 4 a.parent_index pindex, 5 a.name aname, 6 a.reference_index rindex, 7 a.alias_directory dir, 8 a.system_created sys 9 from v$asm_alias a, v$asm_diskgroup g 10 where a.group_number = g.group_number and a.group_number=3) 11 start with (mod(pindex, power(2, 24))) = 0 12 connect by prior rindex = pindex 13 order by dir desc, full_path asc;FULL_PATH DIR SYS---------------------------------------------------------------- --- ---+DATADG/DB_UNKNOWN Y Y+DATADG/DB_UNKNOWN/PARAMETERFILE Y Y+DATADG/JYRAC Y N+DATADG/JYRAC/CONTROLFILE Y N+DATADG/JYRAC/DATAFILE Y N+DATADG/JYRAC/DUMPSET Y Y+DATADG/JYRAC/ONLINELOG Y N+DATADG/JYRAC/PARAMETERFILE Y N+DATADG/JYRAC/TEMPFILE Y N+DATADG/JYRAC/oradata Y N+DATADG/JYRAC/temp_files Y N+DATADG/DB_UNKNOWN/PARAMETERFILE/SPFILE.256.930411925 N Y+DATADG/JYRAC/CONTROLFILE/current.257.930412709 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/CS.271.931880499 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/CS_STRIPE_COARSE.272.931882089 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/EXAMPLE.260.930413057 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/FILE_TRANSFER.270.930515465 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/NOT_IMPORTANT.273.931882831 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/SYSAUX.258.930413055 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/SYSTEM.259.930413057 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/UNDOTBS1.262.930413057 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/UNDOTBS2.261.930413057 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/USERS.263.930413057 N Y+DATADG/JYRAC/DATAFILE/test01.dbf N N+DATADG/JYRAC/DUMPSET/FILE_TRANSFER_0_0.269.930515105 N Y+DATADG/JYRAC/ONLINELOG/group_1.264.930413221 N Y+DATADG/JYRAC/ONLINELOG/group_2.265.930413225 N Y+DATADG/JYRAC/ONLINELOG/group_3.266.930413227 N Y+DATADG/JYRAC/ONLINELOG/group_4.267.930413231 N Y+DATADG/JYRAC/TEMPFILE/TEMP.268.930413239 N Y+DATADG/JYRAC/spfilejyrac.ora N N+DATADG/tts.dmp N N32 rows selected.

别名目录内容其实很重要,因为如果说你需要从asm中抽取数据文件,你起码要知道数据库里面的文件名信息吧?知道了以后,你使用amdu来进行数据文件的抽取,将事半功倍。那么asm alias元数据到底在什么地方呢,如下我们来查询磁盘组3的别名AU分布情况。

SQL> select group_number,name,type from v$asm_diskgroup;GROUP_NUMBER NAME TYPE------------ ---------------------------------------- ------------ 1 ARCHDG NORMAL 2 CRSDG EXTERN 3 DATADG NORMAL 4 TESTDG NORMALSQL> select group_number, disk_number, state, name,failgroup,path from v$asm_disk where group_number=3;GROUP_NUMBER DISK_NUMBER STATE NAME FAILGROUP PATH------------ ----------- ------------------------------ ---------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------ 3 0 NORMAL DATADG_0001 DATADG_0001 /dev/raw/raw11 3 3 NORMAL DATADG_0000 DATADG_0000 /dev/raw/raw10 3 1 NORMAL DATADG_0003 DATADG_0003 /dev/raw/raw4 3 2 NORMAL DATADG_0002 DATADG_0002 /dev/raw/raw3SQL> select number_kffxp file#, disk_kffxp disk#, count(disk_kffxp) extents 2 from x$kffxp 3 where group_kffxp=3 4 and disk_kffxp <> 65534 5 and number_kffxp=6 6 group by number_kffxp, disk_kffxp 7 order by 1; FILE# DISK# EXTENTS---------- ---------- ---------- 6 1 1 6 2 1 6 3 1

上面的查询显示别名目录分布在1,2,3号磁盘中,因为磁盘组DATADG是normal冗余,并且故障磁盘组有4个,所以别名目录有3份镜像,下面的查询将会返回别名目录分别存储在1,2,3号磁盘(/dev/raw/raw4,/dev/raw/raw3,/dev/raw/raw10)中的36,38,37号AU中。

SQL> select x.xnum_kffxp "virtual extent",pxn_kffxp "physical extent",x.au_kffxp "au",x.disk_kffxp "disk #",d.name "disk name" 2 from x$kffxp x, v$asm_disk_stat d 3 where x.group_kffxp=d.group_number 4 and x.disk_kffxp=d.disk_number 5 and x.group_kffxp=3 6 and x.number_kffxp=6 7 order by 1,2,3;virtual extent physical extent au disk # disk name-------------- --------------- ---------- ---------- ------------------------------------------------------------ 0 0 38 2 DATADG_0002 0 1 37 3 DATADG_0000 0 2 36 1 DATADG_0003

通过kfed工具来查询别名目录的分布情况

由于1号文件总是开始在0号磁盘2号AU,记住这个位置:0号盘2号AU。这是ASM中定位文件的起点,它的作用,有点相当于磁盘上的引导区,在电脑开机后负责将OS启动起来。1号文件在最少情况下,至少有两个AU。在1号文件中,每个文件占用一个元数据块,存放自身的空间分布信息。每个元数据块大小是4K,一个AU是1M,哪么,每个AU中,可以存储256个文件的空间分布信息。这其中,0号盘2号AU中,全是元文件的信息。再具体一点,0号盘2号AU,第一个元数据块被系统占用,从第二个块开始,到255为止,共255个元数据块,对应索引号1至255的文件。其实,也就是全部的元文件了。也就是说0号盘2号AU,保存了全部元文件的空间分布信息。1号文件的第二个AU,从第一个块开始,保存256号文件。第二个块对应257号文件,等等。每次从ASM中读数据时,Oracle都要先读到1号文件,从中找出要读的目标文件在磁盘上的分布位置,然后再去读取相应的文件的数据。由于COD是4号文件,所以要读取0号磁盘(/dev/raw/raw11)的2号AU的6号块

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw11 aun=2 blkn=6 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 4 ; 0x002: KFBTYP_FILEDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 6 ; 0x004: blk=6kfbh.block.obj: 1 ; 0x008: file=1kfbh.check: 893084381 ; 0x00c: 0x353b62ddkfbh.fcn.base: 0 ; 0x010: 0x00000000kfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kfffdb.node.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kfffdb.node.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkfffdb.node.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kfffdb.hibytes: 0 ; 0x00c: 0x00000000kfffdb.lobytes: 1048576 ; 0x010: 0x00100000kfffdb.xtntcnt: 3 ; 0x014: 0x00000003kfffdb.xtnteof: 3 ; 0x018: 0x00000003kfffdb.blkSize: 4096 ; 0x01c: 0x00001000kfffdb.flags: 1 ; 0x020: O=1 S=0 S=0 D=0 C=0 I=0 R=0 A=0kfffdb.fileType: 15 ; 0x021: 0x0fkfffdb.dXrs: 19 ; 0x022: SCHE=0x1 NUMB=0x3kfffdb.iXrs: 19 ; 0x023: SCHE=0x1 NUMB=0x3kfffdb.dXsiz[0]: 4294967295 ; 0x024: 0xffffffffkfffdb.dXsiz[1]: 0 ; 0x028: 0x00000000kfffdb.dXsiz[2]: 0 ; 0x02c: 0x00000000kfffdb.iXsiz[0]: 4294967295 ; 0x030: 0xffffffffkfffdb.iXsiz[1]: 0 ; 0x034: 0x00000000kfffdb.iXsiz[2]: 0 ; 0x038: 0x00000000kfffdb.xtntblk: 3 ; 0x03c: 0x0003kfffdb.break: 60 ; 0x03e: 0x003ckfffdb.priZn: 0 ; 0x040: KFDZN_COLDkfffdb.secZn: 0 ; 0x041: KFDZN_COLDkfffdb.ub2spare: 0 ; 0x042: 0x0000kfffdb.alias[0]: 4294967295 ; 0x044: 0xffffffffkfffdb.alias[1]: 4294967295 ; 0x048: 0xffffffffkfffdb.strpwdth: 0 ; 0x04c: 0x00kfffdb.strpsz: 0 ; 0x04d: 0x00kfffdb.usmsz: 0 ; 0x04e: 0x0000kfffdb.crets.hi: 33042831 ; 0x050: HOUR=0xf DAYS=0xc MNTH=0xc YEAR=0x7e0kfffdb.crets.lo: 2457465856 ; 0x054: USEC=0x0 MSEC=0x27d SECS=0x27 MINS=0x24kfffdb.modts.hi: 33042831 ; 0x058: HOUR=0xf DAYS=0xc MNTH=0xc YEAR=0x7e0kfffdb.modts.lo: 2457465856 ; 0x05c: USEC=0x0 MSEC=0x27d SECS=0x27 MINS=0x24kfffdb.dasz[0]: 0 ; 0x060: 0x00kfffdb.dasz[1]: 0 ; 0x061: 0x00kfffdb.dasz[2]: 0 ; 0x062: 0x00kfffdb.dasz[3]: 0 ; 0x063: 0x00kfffdb.permissn: 0 ; 0x064: 0x00kfffdb.ub1spar1: 0 ; 0x065: 0x00kfffdb.ub2spar2: 0 ; 0x066: 0x0000kfffdb.user.entnum: 0 ; 0x068: 0x0000kfffdb.user.entinc: 0 ; 0x06a: 0x0000kfffdb.group.entnum: 0 ; 0x06c: 0x0000kfffdb.group.entinc: 0 ; 0x06e: 0x0000kfffdb.spare[0]: 0 ; 0x070: 0x00000000kfffdb.spare[1]: 0 ; 0x074: 0x00000000kfffdb.spare[2]: 0 ; 0x078: 0x00000000kfffdb.spare[3]: 0 ; 0x07c: 0x00000000kfffdb.spare[4]: 0 ; 0x080: 0x00000000kfffdb.spare[5]: 0 ; 0x084: 0x00000000kfffdb.spare[6]: 0 ; 0x088: 0x00000000kfffdb.spare[7]: 0 ; 0x08c: 0x00000000kfffdb.spare[8]: 0 ; 0x090: 0x00000000kfffdb.spare[9]: 0 ; 0x094: 0x00000000kfffdb.spare[10]: 0 ; 0x098: 0x00000000kfffdb.spare[11]: 0 ; 0x09c: 0x00000000kfffdb.usm: ; 0x0a0: length=0kfffde[0].xptr.au: 38 ; 0x4a0: 0x00000026kfffde[0].xptr.disk: 2 ; 0x4a4: 0x0002kfffde[0].xptr.flags: 0 ; 0x4a6: L=0 E=0 D=0 S=0kfffde[0].xptr.chk: 14 ; 0x4a7: 0x0ekfffde[1].xptr.au: 37 ; 0x4a8: 0x00000025kfffde[1].xptr.disk: 3 ; 0x4ac: 0x0003kfffde[1].xptr.flags: 0 ; 0x4ae: L=0 E=0 D=0 S=0kfffde[1].xptr.chk: 12 ; 0x4af: 0x0ckfffde[2].xptr.au: 36 ; 0x4b0: 0x00000024kfffde[2].xptr.disk: 1 ; 0x4b4: 0x0001kfffde[2].xptr.flags: 0 ; 0x4b6: L=0 E=0 D=0 S=0kfffde[2].xptr.chk: 15 ; 0x4b7: 0x0fkfffde[3].xptr.au: 4294967295 ; 0x4b8: 0xffffffffkfffde[3].xptr.disk: 65535 ; 0x4bc: 0xffffkfffde[3].xptr.flags: 0 ; 0x4be: L=0 E=0 D=0 S=0

从kfffde[0].xptr.au=38,kfffde[0].xptr.disk=2,kfffde[1].xptr.au=37,kfffde[1].xptr.disk=3,kfffde[2].xptr.au=36,kfffde[2].xptr.disk=1,可知别名目录存储在1,2,3号磁盘(/dev/raw/raw4,/dev/raw/raw3,/dev/raw/raw10)中的36,38,37号AU中,而且这三个AU存储的内容相同,与之前用查询语句所获得的分布情况完全一致。

下面使用kfed工具来读取别名目录的元数据

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw4 aun=36 blkn=0 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 11 ; 0x002: KFBTYP_ALIASDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 0 ; 0x004: blk=0kfbh.block.obj: 6 ; 0x008: file=6kfbh.check: 2235498606 ; 0x00c: 0x853f006ekfbh.fcn.base: 3565 ; 0x010: 0x00000dedkfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.bnode.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kffdnd.bnode.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkffdnd.bnode.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kffdnd.overfl.number: 4294967295 ; 0x00c: 0xffffffffkffdnd.overfl.incarn: 0 ; 0x010: A=0 NUMM=0x0kffdnd.parent.number: 0 ; 0x014: 0x00000000kffdnd.parent.incarn: 1 ; 0x018: A=1 NUMM=0x0kffdnd.fstblk.number: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.fstblk.incarn: 1 ; 0x020: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.incarn: 1 ; 0x024: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.hash: 2990280982 ; 0x028: 0xb23c1116kfade[0].entry.refer.number: 1 ; 0x02c: 0x00000001 --指向下一层的block号kfade[0].entry.refer.incarn: 1 ; 0x030: A=1 NUMM=0x0 --entry部分内容,表示分支号,hash值和指向下一层block的指针等信息,这部分不需要过多关注kfade[0].name: JYRAC ; 0x034: length=5 --表示对应的alias元数据名称kfade[0].fnum: 4294967295 ; 0x064: 0xffffffff --对应文件号,这里为最大值,表示无意义kfade[0].finc: 4294967295 ; 0x068: 0xffffffff --文件分支号kfade[0].flags: 8 ; 0x06c: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0 --标志信息--标志信息有以下内容O - File is original, not snapshotS - File is stripedS - Strict allocation policyD - File is damagedC - File creation is committedI - File has empty indirect blockR - File has known at-risk valueA - The at-risk value itseflkfade[0].ub1spare: 0 ; 0x06d: 0x00kfade[0].ub2spare: 0 ; 0x06e: 0x0000kfade[1].entry.incarn: 1 ; 0x070: A=1 NUMM=0x0kfade[1].entry.hash: 3585957073 ; 0x074: 0xd5bd5cd1kfade[1].entry.refer.number: 9 ; 0x078: 0x00000009kfade[1].entry.refer.incarn: 1 ; 0x07c: A=1 NUMM=0x0kfade[1].name: DB_UNKNOWN ; 0x080: length=10kfade[1].fnum: 4294967295 ; 0x0b0: 0xffffffffkfade[1].finc: 4294967295 ; 0x0b4: 0xffffffffkfade[1].flags: 4 ; 0x0b8: U=0 S=0 S=1 U=0 F=0kfade[1].ub1spare: 0 ; 0x0b9: 0x00kfade[1].ub2spare: 0 ; 0x0ba: 0x0000kfade[2].entry.incarn: 3 ; 0x0bc: A=1 NUMM=0x1kfade[2].entry.hash: 1585230659 ; 0x0c0: 0x5e7cb343kfade[2].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x0c4: 0xffffffffkfade[2].entry.refer.incarn: 0 ; 0x0c8: A=0 NUMM=0x0kfade[2].name: tts.dmp ; 0x0cc: length=7kfade[2].fnum: 269 ; 0x0fc: 0x0000010dkfade[2].finc: 930515105 ; 0x100: 0x377688a1kfade[2].flags: 17 ; 0x104: U=1 S=0 S=0 U=0 F=1kfade[2].ub1spare: 0 ; 0x105: 0x00kfade[2].ub2spare: 0 ; 0x106: 0x0000

从kfade[0].entry.refer.number=1,说明我们需要读取1号块来查看其它文件的别名目录

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw4 aun=36 blkn=1 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 11 ; 0x002: KFBTYP_ALIASDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 1 ; 0x004: blk=1kfbh.block.obj: 6 ; 0x008: file=6kfbh.check: 3120935190 ; 0x00c: 0xba05b116kfbh.fcn.base: 3558 ; 0x010: 0x00000de6kfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.bnode.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kffdnd.bnode.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkffdnd.bnode.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kffdnd.overfl.number: 4294967295 ; 0x00c: 0xffffffffkffdnd.overfl.incarn: 0 ; 0x010: A=0 NUMM=0x0kffdnd.parent.number: 0 ; 0x014: 0x00000000kffdnd.parent.incarn: 1 ; 0x018: A=1 NUMM=0x0kffdnd.fstblk.number: 1 ; 0x01c: 0x00000001kffdnd.fstblk.incarn: 1 ; 0x020: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.incarn: 1 ; 0x024: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.hash: 710518681 ; 0x028: 0x2a59a799kfade[0].entry.refer.number: 2 ; 0x02c: 0x00000002 --指向下一层的block号kfade[0].entry.refer.incarn: 1 ; 0x030: A=1 NUMM=0x0kfade[0].name: DATAFILE ; 0x034: length=8 --表示对应的alias元数据名称,datafile指数据文件kfade[0].fnum: 4294967295 ; 0x064: 0xffffffffkfade[0].finc: 4294967295 ; 0x068: 0xffffffffkfade[0].flags: 8 ; 0x06c: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[0].ub1spare: 0 ; 0x06d: 0x00kfade[0].ub2spare: 0 ; 0x06e: 0x0000kfade[1].entry.incarn: 1 ; 0x070: A=1 NUMM=0x0kfade[1].entry.hash: 4053320104 ; 0x074: 0xf198c1a8kfade[1].entry.refer.number: 3 ; 0x078: 0x00000003 --指向下一层的block号kfade[1].entry.refer.incarn: 1 ; 0x07c: A=1 NUMM=0x0kfade[1].name: CONTROLFILE ; 0x080: length=11 --表示对应的alias元数据名称,controlfile指控制文件kfade[1].fnum: 4294967295 ; 0x0b0: 0xffffffffkfade[1].finc: 4294967295 ; 0x0b4: 0xffffffffkfade[1].flags: 8 ; 0x0b8: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[1].ub1spare: 0 ; 0x0b9: 0x00kfade[1].ub2spare: 0 ; 0x0ba: 0x0000kfade[2].entry.incarn: 1 ; 0x0bc: A=1 NUMM=0x0kfade[2].entry.hash: 873035404 ; 0x0c0: 0x3409768ckfade[2].entry.refer.number: 4 ; 0x0c4: 0x00000004kfade[2].entry.refer.incarn: 1 ; 0x0c8: A=1 NUMM=0x0kfade[2].name: temp_files ; 0x0cc: length=10 ---表示对应的alias元数据名称,temp_files指临时文件kfade[2].fnum: 4294967295 ; 0x0fc: 0xffffffffkfade[2].finc: 4294967295 ; 0x100: 0xffffffffkfade[2].flags: 8 ; 0x104: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[2].ub1spare: 0 ; 0x105: 0x00kfade[2].ub2spare: 0 ; 0x106: 0x0000kfade[3].entry.incarn: 1 ; 0x108: A=1 NUMM=0x0kfade[3].entry.hash: 2803485489 ; 0x10c: 0xa719cb31kfade[3].entry.refer.number: 5 ; 0x110: 0x00000005kfade[3].entry.refer.incarn: 1 ; 0x114: A=1 NUMM=0x0kfade[3].name: ONLINELOG ; 0x118: length=9 --表示对应的alias元数据名称,onlinelog指联机重做日志kfade[3].fnum: 4294967295 ; 0x148: 0xffffffffkfade[3].finc: 4294967295 ; 0x14c: 0xffffffffkfade[3].flags: 8 ; 0x150: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[3].ub1spare: 0 ; 0x151: 0x00kfade[3].ub2spare: 0 ; 0x152: 0x0000kfade[4].entry.incarn: 1 ; 0x154: A=1 NUMM=0x0kfade[4].entry.hash: 2905271101 ; 0x158: 0xad2aeb3dkfade[4].entry.refer.number: 6 ; 0x15c: 0x00000006kfade[4].entry.refer.incarn: 1 ; 0x160: A=1 NUMM=0x0kfade[4].name: TEMPFILE ; 0x164: length=8 --表示对应的alias元数据名称,tempfile指临时文件kfade[4].fnum: 4294967295 ; 0x194: 0xffffffffkfade[4].finc: 4294967295 ; 0x198: 0xffffffffkfade[4].flags: 8 ; 0x19c: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[4].ub1spare: 0 ; 0x19d: 0x00kfade[4].ub2spare: 0 ; 0x19e: 0x0000kfade[5].entry.incarn: 1 ; 0x1a0: A=1 NUMM=0x0kfade[5].entry.hash: 3261836913 ; 0x1a4: 0xc26bae71kfade[5].entry.refer.number: 7 ; 0x1a8: 0x00000007kfade[5].entry.refer.incarn: 1 ; 0x1ac: A=1 NUMM=0x0kfade[5].name: PARAMETERFILE ; 0x1b0: length=13 --表示对应的alias元数据名称,PARAMETERFILE指参数文件kfade[5].fnum: 4294967295 ; 0x1e0: 0xffffffffkfade[5].finc: 4294967295 ; 0x1e4: 0xffffffffkfade[5].flags: 8 ; 0x1e8: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[5].ub1spare: 0 ; 0x1e9: 0x00kfade[5].ub2spare: 0 ; 0x1ea: 0x0000kfade[6].entry.incarn: 1 ; 0x1ec: A=1 NUMM=0x0kfade[6].entry.hash: 1858399388 ; 0x1f0: 0x6ec4ec9ckfade[6].entry.refer.number: 8 ; 0x1f4: 0x00000008kfade[6].entry.refer.incarn: 1 ; 0x1f8: A=1 NUMM=0x0kfade[6].name: oradata ; 0x1fc: length=7 kfade[6].fnum: 4294967295 ; 0x22c: 0xffffffffkfade[6].finc: 4294967295 ; 0x230: 0xffffffffkfade[6].flags: 8 ; 0x234: U=0 S=0 S=0 U=1 F=0kfade[6].ub1spare: 0 ; 0x235: 0x00kfade[6].ub2spare: 0 ; 0x236: 0x0000kfade[7].entry.incarn: 1 ; 0x238: A=1 NUMM=0x0kfade[7].entry.hash: 4097001356 ; 0x23c: 0xf433478ckfade[7].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x240: 0xffffffffkfade[7].entry.refer.incarn: 0 ; 0x244: A=0 NUMM=0x0kfade[7].name: spfilejyrac.ora ; 0x248: length=15kfade[7].fnum: 256 ; 0x278: 0x00000100kfade[7].finc: 930411925 ; 0x27c: 0x3774f595kfade[7].flags: 17 ; 0x280: U=1 S=0 S=0 U=0 F=1kfade[7].ub1spare: 0 ; 0x281: 0x00kfade[7].ub2spare: 0 ; 0x282: 0x0000kfade[8].entry.incarn: 1 ; 0x284: A=1 NUMM=0x0kfade[8].entry.hash: 2514510081 ; 0x288: 0x95e06101kfade[8].entry.refer.number: 11 ; 0x28c: 0x0000000bkfade[8].entry.refer.incarn: 3 ; 0x290: A=1 NUMM=0x1kfade[8].name: DUMPSET ; 0x294: length=7kfade[8].fnum: 4294967295 ; 0x2c4: 0xffffffffkfade[8].finc: 4294967295 ; 0x2c8: 0xffffffffkfade[8].flags: 4 ; 0x2cc: U=0 S=0 S=1 U=0 F=0kfade[8].ub1spare: 0 ; 0x2cd: 0x00kfade[8].ub2spare: 0 ; 0x2ce: 0x0000

如果要查看数据文件别名目录,根据kfade[0].entry.refer.number=2与kfade[0].name=DATAFILE,可知在2号块

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw4 aun=36 blkn=2 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 11 ; 0x002: KFBTYP_ALIASDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 2 ; 0x004: blk=2kfbh.block.obj: 6 ; 0x008: file=6kfbh.check: 2753078160 ; 0x00c: 0xa418a390kfbh.fcn.base: 6551 ; 0x010: 0x00001997kfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.bnode.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kffdnd.bnode.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkffdnd.bnode.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kffdnd.overfl.number: 4294967295 ; 0x00c: 0xffffffffkffdnd.overfl.incarn: 0 ; 0x010: A=0 NUMM=0x0kffdnd.parent.number: 1 ; 0x014: 0x00000001kffdnd.parent.incarn: 1 ; 0x018: A=1 NUMM=0x0kffdnd.fstblk.number: 2 ; 0x01c: 0x00000002kffdnd.fstblk.incarn: 1 ; 0x020: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.incarn: 1 ; 0x024: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.hash: 3486922491 ; 0x028: 0xcfd636fbkfade[0].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x02c: 0xffffffffkfade[0].entry.refer.incarn: 0 ; 0x030: A=0 NUMM=0x0kfade[0].name: SYSAUX ; 0x034: length=6kfade[0].fnum: 258 ; 0x064: 0x00000102kfade[0].finc: 930413055 ; 0x068: 0x3774f9ffkfade[0].flags: 18 ; 0x06c: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[0].ub1spare: 0 ; 0x06d: 0x00kfade[0].ub2spare: 0 ; 0x06e: 0x0000kfade[1].entry.incarn: 1 ; 0x070: A=1 NUMM=0x0kfade[1].entry.hash: 564369944 ; 0x074: 0x21a39a18kfade[1].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x078: 0xffffffffkfade[1].entry.refer.incarn: 0 ; 0x07c: A=0 NUMM=0x0kfade[1].name: SYSTEM ; 0x080: length=6kfade[1].fnum: 259 ; 0x0b0: 0x00000103kfade[1].finc: 930413057 ; 0x0b4: 0x3774fa01kfade[1].flags: 18 ; 0x0b8: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[1].ub1spare: 0 ; 0x0b9: 0x00kfade[1].ub2spare: 0 ; 0x0ba: 0x0000kfade[2].entry.incarn: 1 ; 0x0bc: A=1 NUMM=0x0kfade[2].entry.hash: 75817004 ; 0x0c0: 0x0484e02ckfade[2].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x0c4: 0xffffffffkfade[2].entry.refer.incarn: 0 ; 0x0c8: A=0 NUMM=0x0kfade[2].name: EXAMPLE ; 0x0cc: length=7kfade[2].fnum: 260 ; 0x0fc: 0x00000104kfade[2].finc: 930413057 ; 0x100: 0x3774fa01kfade[2].flags: 18 ; 0x104: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[2].ub1spare: 0 ; 0x105: 0x00kfade[2].ub2spare: 0 ; 0x106: 0x0000kfade[3].entry.incarn: 1 ; 0x108: A=1 NUMM=0x0kfade[3].entry.hash: 3945580605 ; 0x10c: 0xeb2cc83dkfade[3].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x110: 0xffffffffkfade[3].entry.refer.incarn: 0 ; 0x114: A=0 NUMM=0x0kfade[3].name: UNDOTBS2 ; 0x118: length=8kfade[3].fnum: 261 ; 0x148: 0x00000105kfade[3].finc: 930413057 ; 0x14c: 0x3774fa01kfade[3].flags: 18 ; 0x150: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[3].ub1spare: 0 ; 0x151: 0x00kfade[3].ub2spare: 0 ; 0x152: 0x0000kfade[4].entry.incarn: 1 ; 0x154: A=1 NUMM=0x0kfade[4].entry.hash: 1431819651 ; 0x158: 0x5557d583kfade[4].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x15c: 0xffffffffkfade[4].entry.refer.incarn: 0 ; 0x160: A=0 NUMM=0x0kfade[4].name: UNDOTBS1 ; 0x164: length=8kfade[4].fnum: 262 ; 0x194: 0x00000106kfade[4].finc: 930413057 ; 0x198: 0x3774fa01kfade[4].flags: 18 ; 0x19c: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[4].ub1spare: 0 ; 0x19d: 0x00kfade[4].ub2spare: 0 ; 0x19e: 0x0000kfade[5].entry.incarn: 1 ; 0x1a0: A=1 NUMM=0x0kfade[5].entry.hash: 3705183464 ; 0x1a4: 0xdcd89ce8kfade[5].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x1a8: 0xffffffffkfade[5].entry.refer.incarn: 0 ; 0x1ac: A=0 NUMM=0x0kfade[5].name: USERS ; 0x1b0: length=5kfade[5].fnum: 263 ; 0x1e0: 0x00000107kfade[5].finc: 930413057 ; 0x1e4: 0x3774fa01kfade[5].flags: 18 ; 0x1e8: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[5].ub1spare: 0 ; 0x1e9: 0x00kfade[5].ub2spare: 0 ; 0x1ea: 0x0000kfade[6].entry.incarn: 1 ; 0x1ec: A=1 NUMM=0x0kfade[6].entry.hash: 1752863906 ; 0x1f0: 0x687a94a2kfade[6].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x1f4: 0xffffffffkfade[6].entry.refer.incarn: 0 ; 0x1f8: A=0 NUMM=0x0kfade[6].name: FILE_TRANSFER ; 0x1fc: length=13kfade[6].fnum: 270 ; 0x22c: 0x0000010ekfade[6].finc: 930515465 ; 0x230: 0x37768a09kfade[6].flags: 18 ; 0x234: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[6].ub1spare: 0 ; 0x235: 0x00kfade[6].ub2spare: 0 ; 0x236: 0x0000kfade[7].entry.incarn: 1 ; 0x238: A=1 NUMM=0x0kfade[7].entry.hash: 2844469351 ; 0x23c: 0xa98b2867kfade[7].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x240: 0xffffffffkfade[7].entry.refer.incarn: 0 ; 0x244: A=0 NUMM=0x0kfade[7].name: test01.dbf ; 0x248: length=10kfade[7].fnum: 270 ; 0x278: 0x0000010ekfade[7].finc: 930515465 ; 0x27c: 0x37768a09kfade[7].flags: 17 ; 0x280: U=1 S=0 S=0 U=0 F=1kfade[7].ub1spare: 0 ; 0x281: 0x00kfade[7].ub2spare: 0 ; 0x282: 0x0000kfade[8].entry.incarn: 5 ; 0x284: A=1 NUMM=0x2kfade[8].entry.hash: 2512381731 ; 0x288: 0x95bfe723kfade[8].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x28c: 0xffffffffkfade[8].entry.refer.incarn: 0 ; 0x290: A=0 NUMM=0x0kfade[8].name: CS ; 0x294: length=2kfade[8].fnum: 271 ; 0x2c4: 0x0000010fkfade[8].finc: 931880499 ; 0x2c8: 0x378b5e33kfade[8].flags: 18 ; 0x2cc: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[8].ub1spare: 0 ; 0x2cd: 0x00kfade[8].ub2spare: 0 ; 0x2ce: 0x0000kfade[9].entry.incarn: 3 ; 0x2d0: A=1 NUMM=0x1kfade[9].entry.hash: 4011892030 ; 0x2d4: 0xef209d3ekfade[9].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x2d8: 0xffffffffkfade[9].entry.refer.incarn: 0 ; 0x2dc: A=0 NUMM=0x0kfade[9].name: CS_STRIPE_COARSE ; 0x2e0: length=16kfade[9].fnum: 272 ; 0x310: 0x00000110kfade[9].finc: 931882089 ; 0x314: 0x378b6469kfade[9].flags: 18 ; 0x318: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[9].ub1spare: 0 ; 0x319: 0x00kfade[9].ub2spare: 0 ; 0x31a: 0x0000kfade[10].entry.incarn: 1 ; 0x31c: A=1 NUMM=0x0kfade[10].entry.hash: 1365029949 ; 0x320: 0x515cb43dkfade[10].entry.refer.number:4294967295 ; 0x324: 0xffffffffkfade[10].entry.refer.incarn: 0 ; 0x328: A=0 NUMM=0x0kfade[10].name: NOT_IMPORTANT ; 0x32c: length=13kfade[10].fnum: 273 ; 0x35c: 0x00000111kfade[10].finc: 931882831 ; 0x360: 0x378b674fkfade[10].flags: 18 ; 0x364: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[10].ub1spare: 0 ; 0x365: 0x00kfade[10].ub2spare: 0 ; 0x366: 0x0000

从上面信息,我们可以知道sysaux对应是file 258,system对应file 259,EXAMPLE对应file 260,UNDOTBS2 对应file 261等等,与视图中查询的结果完全一致。

同理,controlfile控制文件在3号块。

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw4 aun=36 blkn=3 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 11 ; 0x002: KFBTYP_ALIASDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 3 ; 0x004: blk=3kfbh.block.obj: 6 ; 0x008: file=6kfbh.check: 3091636595 ; 0x00c: 0xb846a173kfbh.fcn.base: 734 ; 0x010: 0x000002dekfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.bnode.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kffdnd.bnode.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkffdnd.bnode.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kffdnd.overfl.number: 4294967295 ; 0x00c: 0xffffffffkffdnd.overfl.incarn: 0 ; 0x010: A=0 NUMM=0x0kffdnd.parent.number: 1 ; 0x014: 0x00000001kffdnd.parent.incarn: 1 ; 0x018: A=1 NUMM=0x0kffdnd.fstblk.number: 3 ; 0x01c: 0x00000003kffdnd.fstblk.incarn: 1 ; 0x020: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.incarn: 3 ; 0x024: A=1 NUMM=0x1kfade[0].entry.hash: 62930150 ; 0x028: 0x03c03ce6kfade[0].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x02c: 0xffffffffkfade[0].entry.refer.incarn: 0 ; 0x030: A=0 NUMM=0x0kfade[0].name: current ; 0x034: length=7kfade[0].fnum: 257 ; 0x064: 0x00000101kfade[0].finc: 930412709 ; 0x068: 0x3774f8a5kfade[0].flags: 18 ; 0x06c: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[0].ub1spare: 0 ; 0x06d: 0x00kfade[0].ub2spare: 0 ; 0x06e: 0x0000kfade[1].entry.incarn: 0 ; 0x070: A=0 NUMM=0x0kfade[1].entry.hash: 0 ; 0x074: 0x00000000kfade[1].entry.refer.number: 0 ; 0x078: 0x00000000kfade[1].entry.refer.incarn: 0 ; 0x07c: A=0 NUMM=0x0kfade[1].name: ; 0x080: length=0kfade[1].fnum: 0 ; 0x0b0: 0x00000000kfade[1].finc: 0 ; 0x0b4: 0x00000000kfade[1].flags: 0 ; 0x0b8: U=0 S=0 S=0 U=0 F=0kfade[1].ub1spare: 0 ; 0x0b9: 0x00kfade[1].ub2spare: 0 ; 0x0ba: 0x0000kfade[2].entry.incarn: 0 ; 0x0bc: A=0 NUMM=0x0kfade[2].entry.hash: 0 ; 0x0c0: 0x00000000kfade[2].entry.refer.number: 0 ; 0x0c4: 0x00000000kfade[2].entry.refer.incarn: 0 ; 0x0c8: A=0 NUMM=0x0

从上面信息,你可以知道目前数据库的controlfile名称为:current.257.930412709

同理,onlinelog联机重做日志在5号块

[[email protected] ~]$ kfed read /dev/raw/raw4 aun=36 blkn=5 | morekfbh.endian: 1 ; 0x000: 0x01kfbh.hard: 130 ; 0x001: 0x82kfbh.type: 11 ; 0x002: KFBTYP_ALIASDIRkfbh.datfmt: 1 ; 0x003: 0x01kfbh.block.blk: 5 ; 0x004: blk=5kfbh.block.obj: 6 ; 0x008: file=6kfbh.check: 1209488605 ; 0x00c: 0x481754ddkfbh.fcn.base: 3491 ; 0x010: 0x00000da3kfbh.fcn.wrap: 0 ; 0x014: 0x00000000kfbh.spare1: 0 ; 0x018: 0x00000000kfbh.spare2: 0 ; 0x01c: 0x00000000kffdnd.bnode.incarn: 1 ; 0x000: A=1 NUMM=0x0kffdnd.bnode.frlist.number: 4294967295 ; 0x004: 0xffffffffkffdnd.bnode.frlist.incarn: 0 ; 0x008: A=0 NUMM=0x0kffdnd.overfl.number: 4294967295 ; 0x00c: 0xffffffffkffdnd.overfl.incarn: 0 ; 0x010: A=0 NUMM=0x0kffdnd.parent.number: 1 ; 0x014: 0x00000001kffdnd.parent.incarn: 1 ; 0x018: A=1 NUMM=0x0kffdnd.fstblk.number: 5 ; 0x01c: 0x00000005kffdnd.fstblk.incarn: 1 ; 0x020: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.incarn: 1 ; 0x024: A=1 NUMM=0x0kfade[0].entry.hash: 2375841806 ; 0x028: 0x8d9c780ekfade[0].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x02c: 0xffffffffkfade[0].entry.refer.incarn: 0 ; 0x030: A=0 NUMM=0x0kfade[0].name: group_1 ; 0x034: length=7kfade[0].fnum: 264 ; 0x064: 0x00000108kfade[0].finc: 930413221 ; 0x068: 0x3774faa5kfade[0].flags: 18 ; 0x06c: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[0].ub1spare: 0 ; 0x06d: 0x00kfade[0].ub2spare: 0 ; 0x06e: 0x0000kfade[1].entry.incarn: 1 ; 0x070: A=1 NUMM=0x0kfade[1].entry.hash: 1478106543 ; 0x074: 0x581a1dafkfade[1].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x078: 0xffffffffkfade[1].entry.refer.incarn: 0 ; 0x07c: A=0 NUMM=0x0kfade[1].name: group_2 ; 0x080: length=7kfade[1].fnum: 265 ; 0x0b0: 0x00000109kfade[1].finc: 930413225 ; 0x0b4: 0x3774faa9kfade[1].flags: 18 ; 0x0b8: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[1].ub1spare: 0 ; 0x0b9: 0x00kfade[1].ub2spare: 0 ; 0x0ba: 0x0000kfade[2].entry.incarn: 1 ; 0x0bc: A=1 NUMM=0x0kfade[2].entry.hash: 429163817 ; 0x0c0: 0x19948529kfade[2].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x0c4: 0xffffffffkfade[2].entry.refer.incarn: 0 ; 0x0c8: A=0 NUMM=0x0kfade[2].name: group_3 ; 0x0cc: length=7kfade[2].fnum: 266 ; 0x0fc: 0x0000010akfade[2].finc: 930413227 ; 0x100: 0x3774faabkfade[2].flags: 18 ; 0x104: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[2].ub1spare: 0 ; 0x105: 0x00kfade[2].ub2spare: 0 ; 0x106: 0x0000kfade[3].entry.incarn: 1 ; 0x108: A=1 NUMM=0x0kfade[3].entry.hash: 2232040441 ; 0x10c: 0x850a3bf9kfade[3].entry.refer.number: 4294967295 ; 0x110: 0xffffffffkfade[3].entry.refer.incarn: 0 ; 0x114: A=0 NUMM=0x0kfade[3].name: group_4 ; 0x118: length=7kfade[3].fnum: 267 ; 0x148: 0x0000010bkfade[3].finc: 930413231 ; 0x14c: 0x3774faafkfade[3].flags: 18 ; 0x150: U=0 S=1 S=0 U=0 F=1kfade[3].ub1spare: 0 ; 0x151: 0x00kfade[3].ub2spare: 0 ; 0x152: 0x0000

从上面信息,你可以知道目前数据库的联机重做日志文件名称为:group_1.264.930413221,group_2.265.930413225,group_3.266.930413227,group_4.267.930413231

同理,找到spfile的alias信息为:SPFILE.256.930411925,当知道数据库文件的alias名称之后,如果利用amdu从asm diskgroup中抽取某个文件,那么就很容易了,而且如果你后面需要用来恢复,甚至你连文件名都不用改,如下例子抽取上述的spfile:

[[email protected] ~]$ amdu -dis '/dev/raw/raw*' -extract datadg.256 -output spfile.256.930411925amdu_2016_12_29_21_15_43/AMDU-00204: Disk N0003 is in currently mounted diskgroup DATADGAMDU-00201: Disk N0003: '/dev/raw/raw11'AMDU-00204: Disk N0009 is in currently mounted diskgroup DATADGAMDU-00201: Disk N0009: '/dev/raw/raw4'AMDU-00204: Disk N0008 is in currently mounted diskgroup DATADGAMDU-00201: Disk N0008: '/dev/raw/raw3'[[email protected] ~]$ cat spfile.256.930411925 jyrac1.__db_cache_size=1795162112 jyrac2.__db_cache_size=1795162112jyrac2.__java_pool_size=16777216jyrac1.__java_pool_size=16777216jyrac2.__large_pool_size=33554432jyrac1.__large_pool_size=33554432jyrac1.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environmentjyrac2.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environmentjyrac2.__pga_aggregate_target=838860800jyrac1.__pga_aggregate_target=838860800jyrac2.__sga_target=2516582400jyrac1.__sga_target=2516582400jyrac2.__shared_io_pool_size=0jyrac1.__shared_io_pool_size=0jyrac1.__shared_pool_size=587202560jyrac2.__shared_pool_size=637534208jyrac2.__streams_pool_size=0jyrac1.__streams_pool_size=0*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/jyrac/adump'*.audit_trail='db'*.cluster_database=true*.compatible='11.2.0.4.0'*.control_files='+DATADG/jyrac/controlfile/current.257.930412709'*.db_block_size=8192*.db_create_file_dest='+DATADG'*.db_domain=''*.db_name='jyrac'*.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=jyracXDB)'jyrac1.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=jyrac1XDB)'jyrac2.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=jyrac2XDB)'jyrac2.instance_number=2jyrac1.instance_number=1*.job_queue_processes=1000JYRAC1.listener_networks='((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.152:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.155:1521))','((NAME=network2)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.152:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.156:1521))','((NAME=network3)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.152:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.157:1521))'JYRAC2.listener_networks='((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.155:1521))','((NAME=network2)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.156:1521))','((NAME=network3)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.157:1521))'jyrac2.listener_networks='((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.155:1521))','((NAME=network2)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.156:1521))','((NAME=network3)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.154:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.157:1521))'jyrac1.listener_networks='((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.153:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.155:1521))','((NAME=network2)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.153:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.156:1521))','((NAME=network3)(LOCAL_LISTENER=10.138.130.153:1521)(REMOTE_LISTENER=10.138.130.157:1521))'*.log_archive_dest_1='location=+archdg/jyrac/'*.open_cursors=300*.pga_aggregate_target=836763648*.processes=150*.remote_listener='jyrac-scan:1521'*.remote_login_passwordfile='exclusive'*.sga_target=2510290944jyrac2.thread=2jyrac1.thread=1jyrac1.undo_tablespace='UNDOTBS1'jyrac2.undo_tablespace='UNDOTBS2'

小结:

别名目录用来跟踪ASM磁盘组中的所有别名,可以通过查询v$asm_alias来查看现有文件的别名。

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台