sql server里面的日期格式转换方法

2016-12-10 10:43:03来源:oschina作者:暗之幻影人点击

 SQL Server中文版的默认的日期字段datetime格式是yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm  例如:  select getdate()  2004-09-12 11:06:08.177  整理了一下SQL Server里面可能经常会用到的日期格式转换方法:  举例如下:  select CONVERT(varchar, getdate(), 120 )  2004-09-12 11:06:08  select replace(replace(replace(CONVERT(varchar, getdate(), 120 ),'-',''),' ',''),':','')  20040912110608  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 111 )  2004/09/12  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 112 )  20040912  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 102 )  2004.09.12  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 101 )  09/12/2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 103 )  12/09/2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 104 )  12.09.2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 105 )  12-09-2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 106 )  12 09 2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 107 )  09 12, 2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 108 )  11:06:08  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 109 )  09 12 2004 1  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 110 )  09-12-2004  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 113 )  12 09 2004 1  select CONVERT(varchar(12) , getdate(), 114 )  11:06:08.177

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台