php Dockerfile mysqli mbstring redis

2017-10-26 20:06:17来源:CSDN作者:qq_25702579人点击

分享

FROM php:5.6-apache
RUN curl -fsSL ‘https://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz’ -o xcache.tar.gz /
&& mkdir -p /tmp/xcache /
&& tar -xf xcache.tar.gz -C /tmp/xcache –strip-components=1 /
&& rm xcache.tar.gz /
&& docker-php-ext-configure /tmp/xcache –enable-xcache /
&& docker-php-ext-install /tmp/xcache /
&& rm -r /tmp/xcache
FROM php:5-fpm
RUN apt-get update && apt-get install -y –no-install-recommends /
libpng12-dev /
libjpeg-dev /
libpq-dev /
libssl-dev /
libc-client2007e-dev /
libkrb5-dev /
pdftk /
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN docker-php-ext-configure gd –with-png-dir=/usr –with-jpeg-dir=/usr
RUN docker-php-ext-configure imap –with-imap-ssl –with-kerberos
RUN mkdir -p /usr/src/php/ext/redis
RUN docker-php-ext-install /
gd /
mbstring /
pdo /
pdo_mysql /
redis /
mbstring /
mysqli /
imap
WORKDIR /var/www
COPY php.ini /usr/local/etc/php/

问题:Internal Server Error

1、请您检查PHP程序的属性是否设置为755,如果PHP程序的属性不是755,那么运行的时候会报“Internal Server Error”错误,请您使用FTP软件将属性更改为755再测试。
2、请您检查PHP程序所在的当前目录下是否有名为.htaccess的文件存在,此文件会干扰PHP程序的正常运行,如果发现有此文件建议您删除或者改名后再测试。()

微信扫一扫

第七城市微信公众平台