Qt 设置显示通知栏

2017-01-13 19:10:31来源:CSDN作者:CSLQM人点击

Qt 设置显示通知栏

在windows上我们常常会使用到右下角的通知栏,非常方便,但使用Qt如何实现那?
在Qt上主要使用QAction、QMenu,QSystemTrayIcon即可实现简单的通知栏。

  //widget.h  //通知栏相关  QMenu *myMenu;  QAction *quitAction;  QSystemTrayIcon *myTrayIcon;

  //widget.cpp  //通知栏相关  quitAction = new QAction(tr("退出"),this);//右键点图标之后的选项  myMenu = new QMenu((QWidget*)QApplication::desktop());  myMenu->addAction(quitAction);  //判断系统是否支持托盘图标  if(!QSystemTrayIcon::isSystemTrayAvailable())  {    return;  }  myTrayIcon = new QSystemTrayIcon(this);  myTrayIcon->setIcon(QIcon(":/student/img/book.jpg"));  myTrayIcon->setToolTip(tr("学生成绩管理系统"));  myTrayIcon->showMessage("托盘","托盘管理",QSystemTrayIcon::Information,10000);  myTrayIcon->setContextMenu(myMenu);  myTrayIcon->show();

效果:

1.通知栏图标


2.右键点击图标后可以增加选项

  //widget.h  //通知栏相关  QMenu *myMenu;  QAction *quitAction;  QAction * helloAction;  QSystemTrayIcon *myTrayIcon;

  //widget.cpp  //通知栏相关  quitAction = new QAction(tr("退出"), this);  helloAction = new QAction(tr("你好!"), this);  myMenu = new QMenu((QWidget*)QApplication::desktop());  myMenu->addAction(helloAction);  myMenu->addAction(quitAction);  //判断系统是否支持托盘图标  if(!QSystemTrayIcon::isSystemTrayAvailable())  {    return;  }  myTrayIcon = new QSystemTrayIcon(this);  myTrayIcon->setIcon(QIcon(":/student/img/book.jpg"));  myTrayIcon->setToolTip(tr("学生成绩管理系统"));  myTrayIcon->showMessage("托盘","托盘管理",QSystemTrayIcon::Information,10000);  myTrayIcon->setContextMenu(myMenu);  myTrayIcon->show();

效果如下:当然还有其他的功能,可以自行发现。

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台