jQuery ajax 传参key和value问题

2017-11-16 19:20:08来源:CSDN作者:kimbohn人点击

分享

问题:

在传送表单数据的时候,发现传送的过程中,键名传送不过去。

例如:

...
var name = this.attr("name");
var value = this.attr("value");

 ...

假如此时name赋值为kimbohn

value赋值为10086

$.ajax({

...

data:{name:vlaue},

...

})

结果后台接收的是{name:10086},键值没有传送过去

解决方法:

可以使用对象类型进行传递

...

var data = {};

data[name] = value;

...

$.ajax({

...

data:data,

...

})

此时后台接收到的数据就为:{kimbohn:10086}


最新文章

123

最新摄影

闪念基因

微信扫一扫

第七城市微信公众平台